Српски
језик

Енглески језик

Исто-
рија

Геогра-
фија

Физика

Мате-
матика

Био-
логија

Немачки
језик

VI–1

K: 12.II

П:7.III

K: 7.V

П: 15.V

K: 11.VI

K:25.IV

П:31.V

23.III

26.III

21.V

7.II

11.IV

6.VI

К:20.II

П:6.III

К:12.IV

K: 4.V

П:22.V

K:1.VI

8.II

14.V

K:2.III

K:8.V

П:5.VI

VI–2

K: 12.II

П:7.III

K: 7.V

П: 15.V

K: 11.VI

K:28.III

П:16.V

23.III

26.III

21.V

16.III

28.V

К:20.II

П:6.III

К:12.IV

K: 3.V

П: 22.V

K: 5.VI

8.II

10.V

K:27.II

K:22.III

П:29.V

VI–3

K: 26.II

П:5.III

П:4.V

K:31.V

K:4.VI

K:28.II

K:11.IV

П:30.V

21.III

23.III

16.V

16.III

23.V

К:20.II

П:6.III

К:12.IV

K: 3.V

П: 22.V

K: 5.VI

8.II

10.V

K:9.II

K:26.III

П:18.V

VI–4

K: 23.II

П:16.III

K:27.IV

П:18.V

K:27.II

K:10.IV

П:24.V

23.III

26.III

28.V

29.III

29.V

К:20.II

П:6.III

К:12.IV

K: 4.V

П: 22.V

K: 5.VI

8.II

10.V

K:7.II

K:21.III

П:16.V

VI–5

K: 12.II

П:7.III

K: 7.V

П: 15.V

K: 11.VI

K:28.II

K:11.IV

П:30.V

 

23.III

21.V

12.III

28.V

К:20.II

П:6.III

К:12.IV

K: 3.V

П: 22.V

K: 5.VI

8.II

10.V

K:9.II

K:28.III

П:16.V

VI–6

K: 23.II

П:16.III

K:27.IV

П:18.V

K:27.II

K:10.IV

П:24.V

 

26.III

28.V

29.III

29.V

К:20.II

П:6.III

К:12.IV

K: 4.V

П: 22.V

K: 5.VI

8.II

10.V

K:26.II

K:22.III

П:17.V

VI–7

K: 12.II

П:7.III

K: 7.V

П: 15.V

K: 11.VI

K:25.IV

П:31.V

 

26.III

28.V

29.III

22.V

К:21.II

П:9.III

K:4.V

П:25.5

K:6.VI

9.II

11.V

K:22.II

K:22.III

П:17.V

VI–8

Мађ.

K: 2.III

П: 12.III

П:21.V

K:1.VI

Српски

П: 8.III

K:1.II

K:27.III

П:7.V

K: 5.VI

K:13.II

П:24.IV

 

6.III

15.V

29.III

22.V

K:5.II

K:23.II

П:15.III

K:12.IV

K:26.IV

П:28.V

K:11.VI

9.V

K:28.II

K:20.IV

П:6.VI